29 juni 2017

TIMAF Opleidingsvoorwaarden

1. Begrippen

In het navolgende wordt verstaan onder:

 1. Opleidingsvoorwaarden: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door/via TIMAF verzorgde opleidingen.
 2. TIMAF: TIMAF-NL.
 3. Klant: de (rechts)persoon in opdracht waarvan TIMAF opleidingen verzorgt.
 4. Opleidingen: alle door TIMAF uitgegeven schriftelijke cursussen en georganiseerde bijeenkomsten, zoals maar niet beperkt tot een klassikale training, conferentie, in-company training, seminar, masterclass, post-HBO opleiding en/of congres.
 5. Schriftelijke cursus: opleidingsvorm waarbij de deelnemer volgens een vooraf afgesproken individueel leerplan de schriftelijke lesstof in zijn/haar eigen tempo doorloopt, met de mogelijkheid tot digital learning.
 6. Klassikale training: opleidingsvorm waarbij deelnemers uit diverse organisaties dezelfde training volgen met bestaand opleidingsmateriaal en een vaststaand programma.
 7. In-company opleiding en/of coaching: opleidingsvorm waarbij de Opleiding op verzoek in-house wordt georganiseerd volgens een eventueel op maat gemaakt opleidingstraject.
 8. Digital learning: een cursus die door TIMAF aan Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg.

2. Algemeen

 1. Deze Opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van Opleidingen door/via TIMAF.
 2. De Opleidingsvoorwaarden staan op de website www.timaf.nl en kunnen op verzoek worden toegezonden.

3. Aanmelding en bevestiging

 1. Aanmelding voor een Opleiding vindt plaats door inzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier door Klant via e-mail of via het volledig ingevulde online inschrijfformulier op de website. Voorlopig reserveren voor een Opleiding kan telefonisch.
 2. TIMAF verzendt terstond, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging van inschrijving en een factuur. Indien de gewenste Opleiding is volgeboekt, wordt daarvan mededeling gedaan en zal een alternatief worden gezocht.

4. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Bij de prijs van Klassikale trainingen zijn inbegrepen de kosten van opleidingsmaterialen, lunch, koffie/thee en de accommodatiekosten, tenzij anders is vermeld bij de betreffende Opleiding.
 3. Het factuurbedrag moet voor aanvang van de Opleiding, echter altijd binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn betaald.

5. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van TIMAF is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten.
 2. De door TIMAF te betalen schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen.

6. Annulering of verplaatsing door Klant

 1. Klant is gerechtigd de overeengekomen Opleiding (met uitzondering van examens en indien van toepassing reeds geleverde studiematerialen) geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 2. Annulering moet steeds schriftelijk geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door TIMAF van de schriftelijke annulering.
 3. Klant is gerechtigd een voor een Opleiding (met uitzondering van examens) ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de Opleiding aan TIMAF is gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.
 4. In het geval van een Klassikale training is Klant gerechtigd om tot uiterlijk 4 weken voor de start van de betreffende Opleiding zijn/haar deelname eenmalig, en uiteraard indien mogelijk, te verplaatsen naar een latere startdatum.
 5. In het geval van een In-company training is Klant gerechtigd om tot uiterlijk 4 weken voor de start van de betreffende Opleiding eenmalig, en uiteraard indien mogelijk, te verplaatsen naar een latere startdatum.
 6. Bij annulering van een Schriftelijke cursus tot 1 maand voor aanvang van de cursus (de door TIMAF bevestigde startdatum) wordt een bedrag van € 95,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de cursus moet het volledige bedrag worden voldaan.
 7. Bij annulering van een Klassikale training (met uitzondering van examens en indien van toepassing reeds geleverde studiematerialen) zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals deze terug te vinden zijn op de website van TIMAF bij de betreffende Opleiding. Deze kunnen op verzoek worden toegestuurd. TIMAF brengt in alle gevallen bij annulering € 95,- administratiekosten in rekening.
 8. Annulering van een In-company opleiding tot 1 maand voor aanvang van de Opleiding is kosteloos, waarbij de in redelijkheid gemaakte (minimaal alle out-of-pocket) kosten wel in rekening worden gebracht.
 9. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de In-company opleiding wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de In-company opleiding wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht en moet het factuurbedrag in zijn geheel worden voldaan.

7. Wijziging dan wel annulering door TIMAF

 1. TIMAF behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld het cursusrooster, de cursustijden en/of de vervanging van trainer.
 2. TIMAF zal al het mogelijke in het werk stellen om de Opleiding conform het gepubliceerde rooster of de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een Opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken.
 3. In een dergelijk geval zal TIMAF al het redelijke in het werk stellen om de Opleiding te voltooien c.q. op een later tijdstip te verzorgen of een passend alternatief aan te bieden.
 4. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, worden reeds betaalde cursusgelden gerestitueerd dan wel niet in rekening worden gebracht.
 5. Voorts behoudt TIMAF zich het recht voor een Klassikale training wegens gebrek aan inschrijvingen te annuleren.
 6. De ingeschreven deelnemers zullen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Opleiding van een dergelijke annulering bericht ontvangen.
 7. Reeds door Klant aangegane reis- en verblijfsverplichtingen zijn voor rekening en risico van Klant.

8. Intellectuele (eigendoms)rechten

 1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot opleidingsmateriaal, software, aanvullende documentatie en alle overige door TIMAF in het kader van een Opleiding gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie berusten bij TIMAF en/of haar licentiegever(s).
 2. Het is Klant niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde materialen, documenten e.d. in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van TIMAF.
 3. De deelnemers/Klant verkrijgen individueel en ten behoeve van de Opleiding een niet-exclusief, niet- overdraagbaar gebruiksrecht op het opleidingsmateriaal. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is het de deelnemers/Klant aan de Opleiding toegestaan de verstrekte materialen, documenten e.d. te gebruiken in de uitoefening van hun functie en in overeenstemming met het doel van de Opleiding.

9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke rechtsverhouding tussen Klant en TIMAF is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder tevens begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 3. Alvorens toepassing te geven aan het bepaalde in het tweede lid geeft de partij aan de andere partij schriftelijk te kennen dat er sprake is van een geschil. Partijen treden daarna in overleg om te beproeven of een oplossing in der minne haalbaar is. Eerst als een dergelijke oplossing niet mogelijk is gebleken, is elk der partijen gerechtigd toepassing te geven aan het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

10. Digital learning

 1. Ten behoeve van Digital learning kan TIMAF Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door TIMAF aan deelnemers/Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn individueel en strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan genoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen deelnemers/Klant en TIMAF.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van Digital learning. Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met genoemde gegevens. Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.
 4. Het is Klant niet toegestaan om het digitale opleidingsmateriaal te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken.

11. Verwerking (persoons)gegevens

 1. Klant gaat akkoord met de TIMAF Privacyverklaring voor de verwerking van (persoons)gegevens die de Klant aan TIMAF verstrekt.
 2. Klant en TIMAF zullen zich houden aan de op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.